W przypadku postępowania przetargowego obejmującego wyłącznie sprzedaż energii elektrycznej Zamawiający będzie miał dwie odrębne umowy:
umowę sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą,
umowę na świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 
W wyniku tego będzie otrzymywał dwie osobne faktury – za sprzedaż energii elektrycznej oraz za usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Na etapie przygotowywania postępowania na zakup (dostawę) energii elektrycznej, Zamawiający przy konstruowaniu SIWZ powinien zawrzeć w jego treści Projekt Umowy, który Wykonawca przyjmuje do realizacji po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Procedura zmiany sprzedawcy

Ogłaszając przetarg na zakup energii elektrycznej należy pamiętać, że każdorazowo po zakończeniu postępowania i zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej, konieczne jest przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru energii, w celu zgłoszenia nowej umowy sprzedaży.

Zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej odbywa się poprzez platformę wymiany informacji (PWI). Jest to miejsce gdzie Wykonawcy dokonują zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Proces zgłoszenia polega na przekazaniu do Operatora Systemu Dystrybucyjnego odpowiednich danych dotyczących poszczególnych punktów poboru, które zostały ujęte w SIWZ, a także w umowie sprzedaży energii elektrycznej.

Operator Systemu Dystrybucyjnego dokonuje weryfikacji przesłanego zgłoszenia w oparciu o wytyczne określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej musi nastąpić na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. W tym czasie OSD dokonuje weryfikacji przesłanych przez Wykonawcę zgłoszeń sporządzonych na podstawie danych otrzymanych od Zamawiającego.

Każdy Operator Systemu Dystrybucyjnego wymaga danych, które są ściśle określone w IRiESD. Dane te są niezbędnym elementem szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy

pełnomocnictwo do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy,  dokumenty nadania numeru NIP, REGON,  KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka,  dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii
elektrycznej – pełnomocnictwo. 

Dane potrzebne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy

Dane dotyczące płatnika:
adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki,  numery NIP i REGON. 
Dane dotyczące Punktu/ów Poboru Energii (PPE):
adres punktu poboru – miejscowość, ulica, kod pocztowy,  przeznaczenie punktu poboru,  grupa taryfowa,  numer PPE,  roczny wolumen energii elektrycznej,  numer licznika,  numer aktualnie obowiązującej umowy,  numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy,  okres na jaki została zawarta umowa dystrybucyjna. 

Dialog techniczny

Oferujemy profesjonalne konsultacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo energetyczne.

Jak przygotować dane

Wszystkie dane niezbędne do przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia znajdą Państwo na otrzymywanych fakturach za dostawę energii elektrycznej oraz w aktualnie zawartych umowach sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej.

Zachęcamy do systematycznego monitorowania i ewidencjonowania zużycia energii elektrycznej oraz zachodzących zmian tj. wyłączenia i dołączenia nowych PPE, zmian w obrębie grup taryfowych i płatników.