Umowa kompleksowa

W przypadku jednego postępowania przetargowego na usługę kompleksową obejmującą zarówno sprzedaż energii elektrycznej jak i świadczenie usług dystrybucji, Zamawiający będzie posiadał jedną umowę zawartą ze sprzedawcą, która będzie obejmować zarówno sprzedaż energii i świadczenie usług dystrybucji. 

W wyniku zawartej umowy Zamawiający będzie otrzymywał jedną fakturę od sprzedawcy za zakup energii i usług dystrybucji.

Na etapie przygotowania postępowania na kompleksową usługę sprzedaży wraz z dystrybucją energii elektrycznej, Zamawiający przy konstruowaniu SIWZ powinien zawrzeć w jego treści Istotne Postanowienia Umowy, które Wykonawca umieści we wzorze umowy, który jest aktualnie przez niego stosowany. Wynika to z faktu konieczności zawarcia zapisów dotyczących świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej stosowanych przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Dokumenty niezbędne do przygotowania umowy kompleksowej

dokumenty nadania numeru NIP, REGON,  KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka,  dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii
elektrycznej – pełnomocnictwo.


Dane potrzebne do przygotowania umowy kompleksowej

Dane dotyczące płatnika:
adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki,  numery NIP i REGON. 
Dane dotyczące punktów poboru:
adres punktu poboru – miejscowość, ulica, kod pocztowy,  przeznaczenie punktu poboru,  grupa taryfowa,  moc umowna,  roczny wolumen energii elektrycznej,  numer licznika,  numer aktualnie obowiązującej umowy,  numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy,  okres obowiązywania aktualnej umowy. 

Dialog techniczny

Oferujemy profesjonalne konsultacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo energetyczne.

Jak przygotować dane 

Wszystkie dane niezbędne do przygotowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia znajdą Państwo na otrzymywanych fakturach za dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji oraz w aktualnie zawartych umowach sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej.

Zachęcamy do systematycznego monitorowania i ewidencjonowania zużycia energii elektrycznej oraz zachodzących zmian tj. wyłączenia i dołączenia nowych PPE, zmian w obrębie grup taryfowych i płatników.