Dialog techniczny

jest najlepszym sposobem zwiększenia efektywności procesu przygotowania postępowania o zamówienie publiczne, 

zapewnia optymalizację budżetu Zamawiającego,

stanowi formę konsultacji z Wykonawcami w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określenia warunków umowy, 

służy uzyskaniu specjalistycznej wiedzy potrzebnej do przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz ustawą Prawo energetyczne.

Prawo zamówień publicznych

Dzięki nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 20.02.2013 r. Zamawiający ma możliwość przeprowadzenia dialogu technicznego z potencjalnymi Wykonawcami. Rozwiązanie to daje możliwość Zamawiającemu zwrócenia się z prośbą o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy (art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych).

TAURON Sprzedaż oferuje

konsultacje

profesjonalne konsultacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo energetyczne,

najlepsze rozwiązania

przedstawienie najkorzystniejszych rozwiązań ekonomicznych i formalnych w zakresie przedmiotu zamówienia, dzięki czemu Zamawiający może dostosować swoje potrzeby do realiów rynkowych oraz możliwości Wykonawców,

wsparcie merytoryczne

przekazanie aktualnej wiedzy na temat rynku energetycznego, nowych rozwiązań technologicznych i handlowych, które pozwolą na wybranie i zastosowanie najbardziej efektywnego sposobu wykorzystania środków publicznych.

W jaki sposób korzystać z dialogu technicznego

procedura

Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o planowanym przeprowadzeniu dialogu technicznego Zamawiający zaprasza i przeprowadza dialog techniczny z Wykonawcami Zamawiający zamieszcza informacje o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu

uczciwa konkurencja

Dialog techniczny jest procedurą dowolną z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości oraz równego traktowania Wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.

doświadczenie

TAURON Sprzedaż jako jeden z największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce posiada szerokie grono Doradców z zakresu zamówień publicznych, jak i Prawa energetycznego. Jesteśmy z Państwem na rynku energii od samego początku. Z naszego doświadczenia z wykorzystaniem dialogu technicznego skorzystało już wiele instytucji publicznych.

Zapraszamy do kontaktu z TAURON Sprzedaż. Doradzimy Państwu jak najlepiej przygotować się do przetargu na zakup energii elektrycznej.

Przejdź do formularza