Przedmiot zamówienia

Instytucje publiczne mają możliwość przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej w dwóch wariantach:

postępowanie na dostawę energii elektrycznej i odrębne postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług dystrybucji.

W efekcie Zamawiający będzie miał dwie umowy: umowę sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą na oraz umowę na świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, a w wyniku tego będzie otrzymywał dwie osobne faktury – za sprzedaż energii elektrycznej oraz za usługi dystrybucji energii elektrycznej.

jednego postępowania na usługę kompleksową obejmującą zarówno sprzedaż energii elektrycznej jak i świadczenie usług dystrybucji.

W takiej sytuacji Zamawiający będzie miał jedną umowę zawartą ze sprzedawcą, która będzie obejmować zarówno sprzedaż energii jak i świadczenie usług dystrybucji. W wyniku zawartej umowy Zamawiający będzie otrzymywał jedną fakturę od sprzedawcy za zakup energii i usługi dystrybucji.

Kluczowym elementem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest prawidłowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 29 ustawy PZP zobowiązany jest do stworzenia opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności, które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty. Dlatego też poprawny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia powinien zawierać następujące elementy:

określenie jednostek objętych postępowaniem przetargowym,
termin realizacji zamówienia,  wolumen energii elektrycznej w podziale na poszczególne grupy taryfowe i strefy,  określenie ilości punktów poboru w poszczególnych grupach taryfowych,  aktualnie obowiązujące moce umowne dla każdego punktu poboru.

Termin realizacji zamówienia

Przy określaniu przedmiotu zamówienia konieczne jest ustalenie terminu realizacji zamówienia, który będzie uwzględniał:
termin wypowiedzenia bądź wygaśnięcia dotychczas obowiązującej umowy, proces zawarcia umowy dystrybucyjnej,  skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. 


Szacowanie wartości zamówienia

Do właściwego oszacowania wartości zamówienia można wykorzystać:
taryfę Sprzedawcy, aktualną cenę energii elektrycznej – w tym celu zachęcamy do konsultacji z dotychczasowym sprzedawcą,  Taryfę Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Dialog techniczny

Oferujemy profesjonalne konsultacje dotyczące przedmiotu zamówienia z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo energetyczne.