Najczęściej zadawane pytania

Poniżej przedstawiamy Państwu najczęściej pojawiające się zapytania w organizowanych postępowaniach przetargowych.

W toku postępowania przetargowego Wykonawcy zgodnie z art. 38 ustawy PZP mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia zapisów znajdujących się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach, takich jak Projekt Umowy lub Istotne Postanowienia Umowy.

 • W zależności od tego, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe są dostosowane do zdalnej transmisji danych uzależniony jest czas wejścia w życie przyszłej umowy sprzedażowej. Obowiązek dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych spoczywa na właścicielu układu. W przypadku klientów zasilanych na niskim napięciu właścicielem układów jest OSD, który zobowiązany jest do dostosowania tych układów na swój koszt. W przypadku pozostałych klientów zasilanych na średnim i wysokim napięciu, prace te wykonują własnym kosztem i staraniem (dotyczy to układów pomiarowo-rozliczeniowych zaliczanych do grup taryfowych Axx oraz Bxx). Klient/Odbiorca jest zobowiązany do dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych przed zgłoszeniem do OSD umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej przez Odbiorcę z wybranym sprzedawcą. Niedostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych będzie prowadziło do braku możliwości realizacji umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego.
 • Na podstawie tych informacji Wykonawca ma możliwość ustalenia czy termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej wskazany w SIWZ będzie możliwy do realizacji. W przypadku rozdzielenia umów kompleksowych na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej konieczne jest zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w oparciu o zamówienie z wolnej ręki oraz przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy co w znaczny sposób wydłuża proces mający na celu rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej.
 • Posiadanie umów w ramach ofert promocyjnych może uniemożliwić skuteczne ich wypowiedzenie i rozpoczęcie sprzedaży na nowych warunkach w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym. Wypowiedzenie umowy przed okresem wypowiedzenia określonym w cenniku promocyjnym może wiązać się z dodatkowym obciążeniem dla Zamawiającego wynikającym z kar umownych naliczonych w sytuacji wypowiedzenia umowy przed okresem zawartym w danej ofercie promocyjnej.
 • W sytuacji, gdy okres rozliczeniowy OSD jest inny niż określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie to prowadziło do konieczności wystawiania faktur z szacunkowym zużyciem energii elektrycznej i późniejszym korygowaniu faktur po otrzymaniu danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.
 • Uzależnienie terminu płatności od daty otrzymania/doręczenia faktury będzie rodziło wiele trudności w rozliczeniach. Wykonawca nie będzie posiadał informacji o tym, kiedy Zamawiający otrzymał fakturę a co za tym idzie nie będzie mógł określić poprawnie terminu płatności. Ponadto systemy bilingowe automatycznie określają termin płatności od daty wystawienia faktury.
 • Potrącanie kar z należnego wynagrodzenia Wykonawcy powoduje problemy na etapie rozliczeń gdyż konieczne jest korygowanie już wystawionych faktur o wartość kar wynikających z not obciążeniowych. Wykonawca powinien ponadto otrzymać informację z jakiego tytułu zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych.
 • Obciążenie konta bankowego Zamawiającego nie jest jednoznaczne z dokonaniem zapłaty gdyż realizacja przelewu może być dokonana dopiero w dniu następnym. Nie można tym samym uznać, że Zamawiający dokonał zapłaty za fakturę VAT w sytuacji, w której Wykonawca faktycznie nie otrzymał za nią środków pieniężnych.
 • Wykonawca wystawia faktury VAT za sprzedaż energii elektrycznej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych otrzymywanych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca nie ma dostępu do wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.
 • Zgodnie z procedurą zmiany sprzedawcy określoną w IRiESD Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej musi nastąpić na minimum 21 dni przed rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej. Dodając dodatkowy czas potrzebny Zamawiającemu na ocenę złożonych ofert oraz minimalny 5 lub 10 dniowy czas, po którym możliwe będzie zawarcie umowy, brak wskazanego zapisu dotyczącego procedury zmiany sprzedawcy, może w praktyce spowodować brak możliwości przystąpienia Wykonawcy do postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż z góry będzie można przewidzieć, że nie będzie możliwości rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w terminach określonych w SIWZ.
 • W przypadku dołączenia nowego punktu poboru lub zmiany grupy taryfowej dla punktu poboru objętego umową na grupę taryfową inną niż określona w przetargu będzie powodowało zmianę przedmiotu zamówienia, co jest niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych gdyż przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o określonym wolumenie dla wyszczególnionych w SIWZ punktów poboru, które są zaliczane do konkretnych grup taryfowych. Na podstawie tych danych każdy Wykonawca dokonuje wyceny przedmiotu zamówienia. Tym samym dołączenie nowych punktów poboru a także zmiana grup taryfowych w trakcie realizacji zamówienia dla poszczególnych punktu poboru może się odbywać w obrębie grup taryfowych określonych w SIWZ oraz ofercie przetargowej.
 • Zmiany stawki podatku VAT lub akcyzy dokonywane są przez Ustawodawcę w drodze ustawy i informacje o tych zmianach są powszechnie dostępne zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego. Wykonawca jak i Zamawiający nie ma wpływu na przebieg przedmiotowych zmian. Ponadto zgodnie z ust. 5 art. 142 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnego lub wysokości ich stawki.
 • Przedstawienie całości wolumenu w szczegółowym podziale na zużycie w strefach dla punktów poboru w grup taryfowych wielostrefowych pozwoli na uzyskanie dokładniejszej wyceny a tym samym przedstawienie korzystniejszej ceny ofertowej za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z danymi z SIWZ.
 • Brak możliwości wystawiania przez Wykonawcę faktur na podstawie zużyć szacunkowych przy problemach z uzyskaniem danych pomiarowo-rozliczeniowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego może w praktyce skutkować brakiem możliwości wystawienia faktury w danym okresie rozliczeniowym, co w konsekwencji będzie się wiązało się z kumulacją opłat za zakup energii elektrycznej dla Zamawiającego w kolejnym okresie rozliczeniowym.
 • Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez Krajową Izbę Odwoławczą postanowienia umowy zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie mogą być korzystne tylko dla jednej strony lub nakładać tylko na jedną stronę odpowiednio same obowiązki lub przyznawać jej same przywileje. Kary zawarte w umowie powinny być równoważne dla każdej ze stron zgodnie z zasadą równości w stosunku cywilnoprawnym.