Giełdowa Wycena Praw Majątkowych to produkt, który umożliwia wpływ na poziom ceny zakupu energii elektrycznej poprzez ustalenie ceny praw majątkowych, w odniesieniu do odpowiednich indeksów Towarowej Giełdy Energii.   

W ramach oferty koszt praw majątkowych jest określany według notowań TGE. Natomiast koszt energii wytwarzanej w wyniku spalania węgla kamiennego lub brunatnego (tzw. energii konwencjonalnej), będzie wyznaczany jako stała cena. Opcjonalnie koszt ten może być wyznaczany zgodnie z algorytmami określonymi w innych produktach z naszej oferty. Dzięki temu możesz obniżyć łączny koszt zakupu energii elektrycznej poprzez zakup praw majątkowych, wycenianych w oparciu o ceny notowane na TGE.

W całym okresie obowiązywania umowy zapewniamy wsparcie doradcy klienta biznesowego.

Warunki korzystania

Z oferty mogą skorzystać klienci biznesowi na terenie całego kraju, których roczny wolumen zużycia energii wynosi powyżej 3 GWh. 

Korzyści dla Twojej firmy

ceny rynkowe 

zakup praw majątkowych po cenach rynkowych, 

łączenie oferty

możliwość łączenia oferty z innymi naszymi produktami,

dedykowany doradca

wsparcie doradcy klienta biznesowego przez cały okres trwania umowy.

 • Rynek praw majątkowych

  Obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii elektrycznej odbywa się na Rynku Praw Majątkowych, w ramach Towarowej Giełdy Energii. Prawa majątkowe wynikają bezpośrednio ze świadectw pochodzenia i powstają w momencie zapisania danego świadectwa w Rejestrze Świadectw Pochodzenia, który jest prowadzony przez Towarową Giełdę Energii.

  Świadectwa pochodzenia

  Świadectwa pochodzenia są dowodem wyprodukowania określonej ilości energii elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii.

  Świadectwa pochodzenia są wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dla energii elektrycznej wytworzonej w źródłach ekologicznych. Świadectwa pochodzenia są również wydawane z tytułu podejmowania działań, które służą poprawie efektywności energetycznej.

  Ilość praw majątkowych odpowiada ilości energii elektrycznej wykazanej na danym świadectwie pochodzenia. Jedno prawo majątkowe odpowiada 1 kWh.