Poradnik energetyczny

Przedstawiamy zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji.

Nowy klient - dotyczy umów sprzedaży:

 • Proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej jest bardzo prosty. Wystarczy zawrzeć z nami umowę sprzedaży oraz udzielić nam pełnomocnictwa do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy. Wówczas wszelkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy zostaną przeprowadzone przez TAURON, który zgodnie z nadanym pełnomocnictwem wypowie w imieniu Klienta dotychczasową umowę sprzedaży energii elektrycznej/umowę kompleksową oraz zawrze umowę dystrybucyjną z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
 • Czas trwania procesu zmiany sprzedawcy dyktuje ustawa Prawo Energetyczne. Ustawowo Operator Systemu Dystrybucyjnego ma obowiązek umożliwienia zmiany sprzedawcy w terminie 21 dni od daty zgłoszenia zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej. Jednak czas wejścia w życie nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej może być uzależniony także od terminu wypowiedzenia umowy poprzedniemu sprzedawcy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem procesu zmiany sprzedawcy.
 • Nie, cały proces przebiega bez jakichkolwiek przerw w dostawie energii. Zmienia się jedynie firma wystawiająca fakturę za energię elektryczną, czyli nowy sprzedawca energii.
 • Wystarczy, że Klient podpisze umowę sprzedaży energii elektrycznej z TAURON Sprzedaż i nada mu pełnomocnictwo do reprezentowania w procesie zmiany sprzedawcy. Dzięki udzielonemu pełnomocnictwu Sprzedawca w imieniu Klienta dokona niezbędnych formalności, tj. wypowie umowę dotychczasowemu Sprzedawcy, zawrze (o ile jest to konieczne) nową umowę o świadczenie usług dystrybucji z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz powiadomi  OSD o zawartej z Klientem umowie sprzedaży energii elektrycznej. Na dzień zmiany sprzedawcy OSD przekaże aktualny stan licznika dotychczasowemu oraz nowemu Sprzedawcy - na tej podstawie dokonane będzie rozliczenie końcowe.
 • Wybór TAURON Sprzedaż na nowego sprzedawcę niesie za sobą wiele korzyści, do najważniejszych należą możliwość uzyskania korzystniejszej oferty cenowej energii elektrycznej  z gwarancją ceny w okresie objętym umową; doradztwo techniczne i merytoryczne w procesie zmiany sprzedawcy, opieka dedykowanego doradcy Klienta biznesowego, obejmująca cały okres trwania umowy.
 • Tak. Klient, który dokonuje zmiany sprzedawcy zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej z TAURON Sprzedaż oraz umowę o świadczenie usług dystrybucji z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Dodatkowo, Klient będzie otrzymywał dwie faktury: za sprzedaż energii elektrycznej od TAURON Sprzedaż oraz za dystrybucję energii z OSD.
 • Nie. Zgodnie z prawem energetycznym OSD jest zobowiązane zapewnić wszystkim Klientom równoprawne traktowanie. Faktury z tytułu opłaty za usługę dystrybucji są wystawiane na podstawie obowiązującej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, którą zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Obecny klient

 • Pierwszym krokiem mającym na celu przepisanie licznika na nowego odbiorcę jest wypełnienie formularza o nazwie Protokół zdawczo – odbiorczy. Protokół podpisany przez obie strony, czyli Zdającego i Odbierającego należy dostarczyć na adres wskazany w formularzu.
 • Gdy zmianie uległy dane firmy jak np. adres siedziby, adres do korespondencji czy dane Pełnomocnika, należy wypełnić formularz o nazwie Wniosek o zawarcie lub zmianę umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć na adres wskazany w formularzu.
 • TAURON Sprzedaż oferuje swoim Klientom zarówno korzystne ceny, jak i unikatowe w skali kraju innowacyjne produkty. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą produktową w celu wyboru najkorzystniejszego rozwiązania.

Rozliczenia i faktury

 • Najprostszym sposobem, który gwarantuje stały dostęp do pełnych danych handlowych i technicznych jest elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. eBOK jest bezpłatną elektroniczną platformą komunikacji, przeznaczoną dla Klientów TAURONA. Umożliwia on całodobowy dostąp do danych z dowolnego miejsca.
 • Jeśli Klient posiada nadpłatę z tytułu rozliczeń za energię elektryczną może wystąpić o jej zwrot lub przekazać na poczet należności za energię elektryczną. W celu wydania stosownej dyspozycji należy wypełnić formularz o nazwie Wniosek o zwrot nadpłaty. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć na adres wskazany w formularzu.
 • Rozliczenia za sprzedaż energii są realizowane zgodnie z zapisami umowy na podstawie danych odczytowych przekazanych przez OSD. Faktura za sprzedaż energii wystawiana jest co miesiąc na podstawie danych pomiarowych udostępnionych przez OSD lub w przypadku braku informacji od OSD na podstawie planowanego zużycia energii elektrycznej, które zostało zadeklarowane przez Klienta. W kolejnym miesiącu po udostępnieniu przez OSD danych pomiarowych Sprzedawca dokonuje korekty faktury VAT.
 • W przypadku konieczności uzyskania duplikatu faktury prosimy o kontakt pod numerem telefonu wskazanym na dotychczas otrzymywanych fakturach lub poprzez formularz kontaktowy.

Zagadnienia techniczne - dotyczy umów kompleksowych


 • W przypadku wystąpienia awarii należy zadzwonić na podane obok numery telefonów.
     991

  Numer telefonu Pogotowia Energetycznego dostępny jest dla Klientów dzwoniących z obszaru działalności TAURON Dystrybucja S. A. przez całą dobę. 
   
  połączenie bezpłatne

  32 303 0 991

  Dla Klientów dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S. A. przez całą dobę dostępny jest numer, pod którym można zgłaszać awarie i wyłączenia oraz uzyskać informację o planowanych wyłączeniach.
  połączenia płatne wg stawek operatora
 • Na podstawie otrzymanego zlecenia, monter OSD zanim przystąpi do wymiany spisze stan liczydeł starego licznika. Następnie w miejsce poprzedniego urządzenia pomiarowego zainstaluje nowy licznik oraz odnotuje jego stan początkowy. W kolejnym kroku zakłada plomby. Każdy Klient otrzymuje dokument, który informuje o przeprowadzonych czynnościach przy układzie pomiarowym. Dokument ten zawiera zarówno dane starego, jak i nowego licznika. Co istotne, przy wymianie licznika nie jest wymagane podpisywanie nowej umowy.
 • Klient może pisemnie zamawiać moc umowną na kolejny rok odrębnie dla każdego miejsca dostarczania, do wysokości nie przekraczającej mocy przyłączeniowej do 30 września każdego roku. Warunki zmiany mocy umownej określa Taryfa OSD, przy czym zmiana wysokości mocy umownej może nastąpić po spełnieniu warunków określonych przez OSD, uwzględniających postanowienia Taryfy OSD i uwarunkowania techniczne dostarczania energii elektrycznej. Ponadto każdorazowo Klient może złożyć wniosek o zwiększenie lub zmniejszenie mocy umownej w ramach obowiązującej mocy przyłączeniowej i mocy minimalnej. Złożenie przez Klienta wniosku w tym zakresie winno nastąpić minimum 7 dni przed oczekiwaną datą obowiązywania zmiany.
 • Grupa taryfowa może być zmieniona na pisemny wniosek Klienta, raz na 12 miesięcy, a w przypadku zmiany stawek opłat – w okresie 60 dni od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD, po spełnieniu warunków określonych przez OSD, uwzględniających postanowienia Taryfy OSD i uwarunkowania techniczne. Grupę taryfową należy obowiązkowo zmienić w przypadku zmiany przeznaczenia lokalu lub części budynku z funkcji mieszkalnej na gospodarczą lub odwrotnie. Zmiana grupy taryfowej wynikająca ze zmiany charakteru wykorzystania energii elektrycznej może zostać dokonana w każdym czasie na wniosek Klienta. 

  Jeśli Klient potrzebuje pomocy w wyborze optymalnej taryfy może skontaktować się z TAURONEM za pośrednictwem adresu e-mail oraz nr telefonu wskazanego na fakturze za energię elektryczną.
** dotyczy umów kompleksowych