Poradnik energetyczny

Przedstawiamy zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji.

Nowy klient - dotyczy umów sprzedaży:

 • Proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej jest bardzo prosty. Wystarczy zawrzeć z nami umowę sprzedaży oraz udzielić nam pełnomocnictwa do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy. Wówczas przejmiemy na siebie wszelkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy, tj.:
  - wypowiemy w Twoim imieniu umowę dotychczasowemu sprzedawcy,
  - zawrzemy (o ile jest to konieczne) nową umowę o świadczenie usług dystrybucji z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD),
  - poinformujemy OSD o zawartej z nami umowie sprzedaży energii elektrycznej. 
 • Czas trwania procesu zmiany sprzedawcy określa ustawa Prawo Energetyczne. Zgodnie z ustawą Operator Systemu Dystrybucyjnego ma obowiązek umożliwić zmianę sprzedawcy w terminie 21 dni od daty zgłoszenia zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej. Jednak czas wejścia w życie nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej może być uzależniony także od terminu wypowiedzenia umowy poprzedniemu sprzedawcy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem procesu zmiany sprzedawcy.
 • Nie, cały proces przebiega bez jakichkolwiek przerw w dostawie energii. Zmienia się jedynie firma wystawiająca fakturę za energię elektryczną, czyli nowy sprzedawca energii.
 • Wystarczy, że podpiszesz z nami umowę sprzedaży energii elektrycznej i udzielisz nam pełnomocnictwa do reprezentowania w procesie zmiany sprzedawcy. Na jego podstawie przejmiemy na siebie niezbędne formalności, tj.
  - wypowiemy w Twoim imieniu umowę dotychczasowemu sprzedawcy,
  - zawrzemy (o ile jest to konieczne) nową umowę o świadczenie usług dystrybucji z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), 
  - poinformujemy OSD o zawartej z nami umowie sprzedaży energii elektrycznej.
  Na dzień zmiany sprzedawcy OSD przekaże nam oraz dotychczasowemu sprzedawcy aktualny stan licznika. Na tej podstawie otrzymasz rozliczenie końcowe od dotychczasowego sprzedawcy, a my rozpoczniemy sprzedaż energii.
 • Wybierz nas na nowego sprzedawcę, a my zapewnimy Ci:
  - korzystną cenę energii elektrycznej z gwarancją niezmiennej ceny w okresie objętym umową,
  - doradztwo techniczne i merytoryczne w procesie zmiany sprzedawcy,
  - opiekę dedykowanego doradcy klienta biznesowego.
 • Tak, zmieni się Twój sprzedawca energii elektrycznej. Dlatego też będziesz otrzymywać dwie faktury:
  - od nas za sprzedaż energii elektrycznej,
  - od lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego za dystrybucję energii.
 • Nie. Zgodnie z prawem energetycznym OSD jest zobowiązane zapewnić wszystkim klientom równoprawne traktowanie. Faktury z tytułu opłaty za usługę dystrybucji są wystawiane na podstawie obowiązującej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, którą zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Obecny klient

 • Aby przepisać licznik na nowego odbiorcę wypełnij formularz o nazwie Protokół zdawczo – odbiorczy. Musi on być podpisany przez obie strony, czyli zdającego i odbierającego. Wypełniony i podpisany dokument prosimy dostarczyć na wskazany w nim adres.
 • Gdy zmianie uległy dane firmy jak np. adres siedziby, adres do korespondencji czy dane Pełnomocnika, należy wypełnić formularz o nazwie Wniosek o zawarcie lub zmianę umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji. Wypełniony i podpisany formularz prosimy dostarczyć na wskazany w nim adres.
 • Oferujemy Twojej firmie zarówno korzystne ceny, jak i unikatowe w skali kraju innowacyjne produkty. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą produktową w celu wyboru najkorzystniejszego rozwiązania.

Rozliczenia i faktury

 • Najprostszym sposobem, który gwarantuje stały dostęp do pełnych danych handlowych i technicznych jest elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. eBOK jest bezpłatnym serwisem internetowym, który umożliwi wygodne monitorowanie i analizę danych handlowych i technicznych Twojej firmy, związanych z rozliczeniem energii elektrycznej i paliwa gazowego. Szybko i wygodnie, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. 
 • Jeśli chcesz rozliczyć nadpłatę za energię elektryczną wypełnij formularz o nazwie Wniosek o zwrot nadpłaty. Możesz ubiegać się o jej zwrot albo przekazać na poczet należności za energię elektryczną. Wypełniony i podpisany formularz prosimy dostarczyć na wskazany w nim adres.
 • Rozliczenia za sprzedaż energii są realizowane zgodnie z zapisami umowy, na podstawie danych odczytowych przekazanych przez OSD. W przypadku braku informacji od OSD, podstawą rozliczenia będzie planowane zużycie energii elektrycznej, które zostało zadeklarowane przez Twoją firmę. W kolejnym miesiącu po udostępnieniu danych pomiarowych przez OSD, dokonamy korekty faktury VAT.
 • Jeśli chcesz otrzymać duplikat faktury, prosimy o kontakt pod numerem telefonu wskazanym na dotychczas otrzymywanych fakturach lub poprzez formularz kontaktowy.

E-faktura

 • E-faktura jest to faktura w formie elektronicznej. Zawiera ona takie same dane i jest takim samym dowodem sprzedaży, jak faktura papierowa. Do e-faktury masz dostęp w eBOKu. Będziemy ją realizować na Twój wniosek. Aktywowanie e-faktury oraz korzystanie z niej jest bezpłatne. E-faktura jest dokumentem, który prawnie obowiązuje i jest akceptowana przez Urząd Skarbowy tak samo, jak jej papierowy odpowiednik.
 • Nie ma różnicy między tymi fakturami. E-faktura jest takim samym dowodem sprzedaży, jak faktura papierowa. Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) oraz ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
 • Każdy klient TAURONA, który ma zawartą umowę sprzedaży energii lub gazu. Niezależnie od oferty, z jakiej korzysta.
 • Aktywowanie e-faktury oraz korzystanie z niej jest bezpłatne.
 • Tak, e-faktura jest bezpiecznym rozwiązaniem. Jest udostępniana w eBOKu, do którego dostęp mają wyłącznie upoważnione osoby.
 • E-faktura jest dostępna na koncie w eBOKu w postaci pliku PDF (do jego otwarcia niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader).
 • Nie. Po aktywacji e-faktury, nie będziemy wysyłać faktur w formie papierowej, z wyłączeniem sytuacji czasowego zawieszenia wystawiania e-faktur z przyczyn technicznych.
 • Wyślemy mailowo informację, że wystawiliśmy e-fakturę. W wiadomości znajdzie się także kwota oraz informacja, do kiedy należy ją zapłacić. E-faktury nie załączamy do wiadomości z powiadomieniem o jej wystawieniu. E-fakturę znajdziesz w eBOKu.
 • E-fakturę znajdziesz w eBOKu w zakładce „Faktury i wpłaty”.

Zagadnienia techniczne - dotyczy umów kompleksowych


 • Zadzwoń na podane obok numery telefonów, jeśli chcesz zgłosić awarię lub uzyskać informację o planowanych wyłączeniach.
      991

  Numer telefonu Pogotowia Energetycznego - czynny całą dobę. Zadzwoń, jeśli Twoja firma znajduje się na obszarze TAURON Dystrybucja S.A. 


    
  połączenie bezpłatne

  32 303 0 991

  Numer telefonu czynny całą dobę. Zadzwoń, jeśli Twoja firma znajduje się poza obszarem TAURON Dystrybucja S.A.    
  połączenia płatne wg stawek operatora
 • Na podstawie otrzymanego zlecenia, monter OSD zanim przystąpi do wymiany spisze stan liczydeł starego licznika. Następnie w miejsce poprzedniego urządzenia pomiarowego zainstaluje nowy licznik oraz odnotuje jego stan początkowy. W kolejnym kroku zakłada plomby. Jako potwierdzenie otrzymasz dokument, który informuje o przeprowadzonych czynnościach przy układzie pomiarowym. Dokument ten zawiera dane zarówno starego, jak i nowego licznika. Pamiętaj - przy wymianie licznika nie jest wymagane podpisanie nowej umowy.
 • Moc umowną na kolejny rok można zamawiać do 30 września każdego roku. Zamówienie zawsze wymaga formy pisemnej i musi być złożone odrębnie dla każdego miejsca dostarczania, do wysokości nie przekraczającej mocy przyłączeniowej. Warunki zmiany mocy umownej określa Taryfa OSD. Jednak zmiana wysokości mocy umownej może nastąpić po spełnieniu warunków określonych przez OSD, które uwzględniają postanowienia Taryfy OSD i uwarunkowania techniczne dostarczania energii elektrycznej. Możesz także złożyć wniosek o zwiększenie lub zmniejszenie mocy umownej w ramach obowiązującej mocy przyłączeniowej i mocy minimalnej. Wniosek taki musisz złożyć minimum 7 dni przed oczekiwaną datą obowiązywania zmiany.
 • Jeśli chcesz zmienić grupę taryfową złóż Wniosek o zawarcie lub zmianę umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji. Możesz to zrobić raz na 12 miesięcy, a w przypadku zmiany stawek opłat - w okresie 60 dni od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD, po spełnieniu warunków określonych przez OSD. Grupę taryfową musisz zmienić obowiązkowo, jeśli zmienia się przeznaczenie lokalu lub części budynku z funkcji mieszkalnej na gospodarczą lub odwrotnie. W każdym czasie możesz zmienić grupę taryfową z powodu zmiany charakteru wykorzystania energii elektrycznej - pamiętaj o złożeniu wniosku.

  Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze optymalnej taryfy - skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail lub nr telefonu wskazanego na fakturze za sprzedaż energii elektryczną.