Informacje ogólne

Rynek energii elektrycznej

Z dniem 1 lipca 2007 roku nastąpiło uwolnienie rynku energii elektrycznej w Polsce.

Na mocy wprowadzonej zasady unbundlingu doszło do podziału dotychczasowych zakładów energetycznych na spółki obrotu energią elektryczną oraz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

Ponadto aby zapewnić pełną swobodę funkcjonowania rynku wprowadzono zasadę Third Part Access - tzw. TPA, czyli dostęp osób trzecich do sieci dystrybucyjnej. Dzięki tej zasadzie spółka obrotu może świadczyć usługi sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców zlokalizowanych w dowolnej części kraju.

Obowiązek przetargowy

Jednostki należące do sektora publicznego określone art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) zobligowane są do przeprowadzania postępowań przetargowych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane jeżeli wartość zamówienia przekracza wartość 30 000 EUR.
W przypadku tzw. zamawiających sektorowych – są oni zobowiązani do przeprowadzania postępowań przetargowych (PZP) na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP (art. 133 ust.1 w zw. z art. 11 ust. 8 PZP). Obecnie kwota ta wynosi 443 000 EUR dla dostaw.

W celu zapewnienia dostawy energii elektrycznej jednostki publiczne jako Zamawiający zobowiązane są do wyłonienia Wykonawcy w drodze postępowania przetargowego.

Obecnie Zamawiający mają możliwość wyboru Wykonawcy spośród wszystkich spółek posiadających koncesję na obrót energią elektryczną, które spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Wybór Wykonawców w drodze postępowania przetargowego prowadzi do zoptymalizowania kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej.