Audyt energetyczny – co to jest i do czego służy?

Pierwszym krokiem w kierunku efektywnego zużywania energii przez firmę powinno być wykonanie audytu energetycznego. Może dotyczyć całego przedsiębiorstwa, obejmując obiekty, procesy technologiczne lub produkcyjne, konkretne urządzenia, instalacje albo dotyczyć konkretnego przedsięwzięcia, które ma służyć poprawie efektywności energetycznej. 

W naszej ofercie mamy dwa rodzaje audytów:

audyt energetyczny przedsiębiorstwa, audyt efektywności energetycznej.

Pierwszy z nich – audyt energetyczny przedsiębiorstwa – jest obowiązkowy dla pewnej grupy przedsiębiorstw. Ma na celu zebranie informacji o zużyciu energii przez budynki, instalację przemysłową oraz zainstalowane urządzenia. Dzięki niemu możliwe jest zarówno określenie zarówno obszarów, w których można uzyskać oszczędność energii, jak i oszacowanie wielkości potencjalnych oszczędności. Audyt obejmuje swoim zakresem procesy realizowane w przedsiębiorstwie, które odpowiadają za minimum 90% całkowitego zużycia energii.

Audyt efektywności energetycznej – drugi z naszych audytów – jest dobrowolny i dotyczy konkretnego przedsięwzięcia, które służy poprawie efektywności energetycznej. Audyt może być wykonywany w dowolnym terminie, ale przed rozpoczęciem wdrażania audytowanego przedsięwzięcia. Do jego wykonania są zobligowane przedsiębiorstwa, które ubiegają się o tzw. białe certyfikaty. Są one wystawiane w ramach poświadczenia, że została zaoszczędzona określona ilości energii w wyniku inwestycji, które służą poprawie efektywności energetycznej. Efektem audytu jest ocena opłacalności ekonomicznej danego przedsięwzięcia i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Sprawdź, jakie są podstawowe różnice między audytami

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa  Audyt efektywności energetycznej 
Obowiązkowość Jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw, które w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno każdy rok) miały:
- 250 lub więcej osób zatrudnionych,
- 50 mln € lub więcej rocznego obrotu,
- 43 mln € lub więcej sumy bilansowej.
Niezbędny, w przypadku gdy przedsiębiorstwo:
- realizuje przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną, za które chce pozyskać białe certyfikaty,
- chce uzyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną.
Termin wykonania Pierwszy audyt należało przeprowadzić do 30.09.2017 r. (jest to termin określony w ustawie o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.) lub po tym terminie, jeśli dana firma zaczęła spełniać kryteria „dużego przedsiębiorstwa”.
Przedsiębiorca ma obowiązek powtarzania audytu co 4 lata. 
Wykonywany jest w dowolnym terminie, ale przed rozpoczęciem przedsięwzięcia, które służy poprawie efektywności energetycznej.
Rodzaj dokumentu składanego do Urzędu Regulacji Energetyki  O przeprowadzonym audycie należy poinformować Prezesa URE w ciągu 30 dni od jego zakończenia.
Zawiadomienie składa się według obowiązującego wzoru. Do dokumentacji należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii w wyniku przeprowadzonego audytu.
Dokumenty należy przechowywać do celów kontrolnych przez 5 lat.
Raport z audytu wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białego certyfikatu). 

Jesteś zainteresowany przeprowadzeniem audytu?