Do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest zobligowana każda firma, która w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno każdy rok) przekroczyła którykolwiek ze wskaźników:

250 lub więcej osób zatrudnionych, powyżej 50 mln euro rocznego obrotu lub powyżej 43 mln euro sumy bilansowej.

Cel i zakres audytu

Audyt ma na celu zebranie informacji o zużyciu energii przez budynki, instalację przemysłową oraz zainstalowane urządzenia. Dzięki niemu możliwe jest zarówno określenie obszarów, w których można uzyskać oszczędność energii, jak i oszacowanie wielkości potencjalnych oszczędności. Audyt obejmuje swoim zakresem procesy realizowane w przedsiębiorstwie, które odpowiadają za minimum 90% całkowitego zużycia energii.

Zgłoszenie do URE

Wykonanie audytu należy zgłosić do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w ciągu 30 dni od daty jego zakończenia. Zawiadomienie składa się według obowiązującego wzoru. Do dokumentacji należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii w wyniku przeprowadzonego audytu. Dokumenty należy przechowywać do celów kontrolnych przez 5 lat.

Terminy audytów

Pierwszy audyt należało przeprowadzić do 30.09.2017 r. Jest to termin określony w Ustawie z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831 z późn. zm.) Kolejne audyty trzeba powtarzać co 4 lata, więc najbliższy wymagany termin wykonania audytu to 30.09.2021 r.

Jeśli Twoja firma jest zobowiązana do wykonywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, sprawdź w dokumentach audytowych do kiedy jest ważny dotychczasowy audyt. Niewykonanie obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa może się wiązać z nałożeniem kary pieniężnej przez Urząd Regulacji Energetyki. Maksymalna wysokość kary to 5% przychodu firmy z poprzedniego roku podatkowego.

Jesteś zainteresowany Audytem Energetycznym Przedsiębiorstwa?