Audyt efektywności energetycznej 

Efektywność energetyczną można poprawić w różny sposób. Niektóre z działań są proste do wdrożenia, ale nie zawsze oczywiste. Dlatego warto sięgnąć po rozwiązania oferowane na rynku, które bezpośrednio przyczyniają się do efektywnego zarządzania zużyciem energii w firmie. 
Jednym z nich jest audyt efektywności energetycznej, który dotyczy konkretnego przedsięwzięcia lub grupy przedsięwzięć tego samego rodzaju, które mają służyć poprawie efektywności energetycznej. Audyt może dotyczyć różnych inwestycji np. wprowadzenia zmian i usprawnień w budynku, obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których firma uzyska oszczędności energii. Może być przeprowadzony w przedsiębiorstwie przemysłowym, hucie, cementowni, hipermarkecie, stacji obsługi samochodów, hotelu, hali sportowej, szpitalu czy budynku mieszkalnym.

Kiedy jest potrzebny audyt energetyczny?

Audyt efektywności energetycznej jest niezbędny w przypadku ubiegania się przez firmę o uzyskanie białych certyfikatów, wydawanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Jest on wymagany również wtedy, gdy firma chce uzyskać dofinansowanie do realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. Audyt może być wykonywany w dowolnym terminie, ale przed rozpoczęciem wdrażania audytowanej inwestycji.

Jednak o efektywności energetycznej można mówić tylko wtedy, gdy potwierdzi to porównanie stanu przed i po wymianie lub modernizacji urządzeń, instalacji lub konkretnych zmian w danym procesie. Dlatego audyt, który mamy w ofercie dla dużych firm obejmuje ocenę obecnego stanu technicznego i analizę zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację. Efektem audytu jest ocena opłacalności ekonomicznej planowanej inwestycji i możliwej do uzyskania dzięki niej oszczędności energii. 

Audyt efektywności energetycznej potwierdzi ilość planowanej oszczędności energii. To na tej podstawie jest określana wartość białych certyfikatów, a więc przybliżona kwota dofinansowania, jakie uzyskasz w wyniku zrealizowania modernizacji. Jednak o białe certyfikaty możesz wnioskować tylko wtedy, gdy średnioroczna oszczędność energii wyniesie minimum 10 toe (ton oleju ekwiwalentnego) w ciągu roku. 

Jakie przedsięwzięcia mogą być realizowane w ramach poprawy efektywności energetycznej?

Inwestycje, które mają wpływ na poprawę efektywności to m.in.:

izolacja instalacji przemysłowych,
przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
modernizacja lub wymiana oświetlenia,
modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych, lub telekomunikacyjnych, lub informatycznych,
modernizacja lub wymiana lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła,
modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych,
ograniczenie strat energii związanych z poborem energii biernej,
ograniczenie strat sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
ograniczenie strat energii na transformacji,
ograniczenie strat energii w sieciach ciepłowniczych,
ograniczenie strat energii związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych,
stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Pełna lista przedsięwzięć, które służą poprawie efektywności energetycznej, jest zamieszczona w Obwieszczeniu Ministra Energii z 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej Monitor Polski poz. 1184.
 

Agregacje 10 toe

Nawet jeśli planujesz inwestycje, które nie osiągną progu 10 toe w ciągu roku, Twoja firma i tak ma szansę na dofinansowanie z białych certyfikatów. To dlatego, że umożliwiamy połączenie, czyli agregację, tego samego rodzaju przedsięwzięć, które służą poprawie efektywności energetycznej w celu osiągnięcia progu 10 toe w zakresie oszczędności energii. 

Przeprowadzimy audyt efektywności energetycznej w ramach wybranego przedsięwzięcia modernizacyjnego, a rozliczymy się po otrzymaniu białych certyfikatów. W ramach agregacji złożymy za Ciebie wniosek o wydanie tych certyfikatów do Prezesa URE. Twoja firma będzie mogła skorzystać z dofinansowania ze sprzedaży białych certyfikatów, mimo że samodzielnie nie osiągnie oszczędności energii na poziomie 10 toe.

Jesteś zainteresowany Audytem Efektywności Energetycznej?